Stadgar

2019-01-20

§ 1. NAMN

Föreningens namn är "Värö-Stråvalla Visionen". Föreningen är ideell och demokratisk, samt politiskt och religiöst obunden.

§ 2. MÅLSÄTTNING

Föreningens målsättning är att verka för ett bevarande och positiv utveckling av Värö-Stråvallabygden, som samtidigt tillfredsställer såväl boende, besökare som näringsidkare.

§ 3. ORGAN

Föreningens organ är

- Årsmöte

- Styrelse

- Revisor

- Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR

Medlemskap erhålls efter inbetald medlemsavgift av intresserade boende, företag eller föreningar i bygden. Medlemsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 5. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.

§ 6. STYRELSE

Föreningens styrelse består av minst tre ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Årsmötet väljer styrelse och utser ordförande på 1 år. Mandattiden är två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter.

§ 7. SÄTE

Föreningen har sitt säte i Värö-Stråvalla, Varbergs kommun.

§ 8. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper enligt kalenderår.

§ 9. FÖRENINGSMÖTE

Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte, årsmöte eller extra årsmöte. Vid dessa möten har varje medlem en röst. Medlem har motionsrätt. Motioner ska lämnas till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.

Årsmötet hålles årligen under årets första kvartal på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmöte sker genom styrelsens försorg, senast en månad innan utsatt möte.

Föreningsmöte kan hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när 1/3 av föreningsmedlemmarna så erfordrar.

Kallelse till föreningsmöten sker genom styrelsens försorg, senast två veckor innan utsatt möte.

§ 10. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

- Val av mötesordförande

- Val av mötessekreterare

- Val av två justerare, tillika rösträknare

- Årsmötets behöriga utlysande

- Styrelsens årsredovisning

- Revisorernas berättelse

- Ansvarsfrihet för styrelsen

- Val av ordförande

- Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

- Val av revisor samt revisorssuppleant

- Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

- Omedelbar justering av valen

- Årsavgift till föreningen

- Verksamhetsplan

- Budget

- Styrelsens arvode

- Motioner

- Förslag från styrelsen

- Övriga frågor

- Avslutande av mötet

Övriga frågor som ej upptagits på föredragslistan må ej göras till föremål för beslut.

§ 11. FIRMATECKNARE

Styrelsen konstituerar sig kort efter årsmöte. Ordförande och kassör är firmatecknare, var för sig.

§ 12. STYRELSENS UPPGIFT

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen

- att verka för föreningens ändamål

- att verkställa av föreningen fattade beslut

- att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring

- att upprätta verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte

- att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 13. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Vid sammanträdena föres beslutsprotokoll i väsentliga frågor, dessa justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

§ 14. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode beslutas av årsmöte.

§ 15. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 16. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper bör årligen granskas av årsmötet utsedd revisor. För revisor utses en suppleant.

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorn för granskning senast sex veckor före årsmötet.

Revisorn skall senast fyra veckor före årsmötet lämna tillbaka sin granskning till styrelsen, samt avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 17. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter som har till uppgift att bereda valen enligt stadgarna.

§ 18. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningens medlemmar vid två efter varandra följande årsmöten, eller extrainkallat årmöten med minst 2/3-dels majoritet.

§ 19. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två efter varandra följande årsmöten med minst 2/3-dels majoritet.

§ 20. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar fastställdes vid föreningens konstituerande möte den 20 januari 2019 och reviderades den 14 mars 2021